FUNDACJA KAROLA STOPKI MŁODOŚĆ-TALENT-PODHALE

Date : 25-05-2016
Client : Reshma Remesh
Categories : ,
Tags :

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 OBEJMUJĄCY OKRES OD 15.02.2016 DO 31.12.2016 roku

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Dane

Nazwa: FUNDACJA KAROLA STOPKI MŁODOŚĆ -TALENT-PODHALE

 • Siedziba firmy: 34-521 NOWE BYSTRE 119
 • Inne dane identyfikacyjne:

NIP:7361721380

REGON: 363730071

 • Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
 • 94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście Wydział XII Gospodarczy KRS,
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000601505

2.Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres działalności od 15.02.2016r. do 31-12-2016r.

3.Kontynuowanie działalności .

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

4.Przyjęte zasady rachunkowości.

W zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru jednostka przyjęła następujące zasady:

Metody wyceny:

-Środki trwałe koszt wytworzenia , cena nabycia

-Należności i roszczenia kwota wymagająca zapłaty

-Środki pieniężne wartość nominalna

-Kapitał własny wartość nominalna

-Zobowiązania krótkoterminowe kwota wymagająca zapłaty

 • Środki trwałe są amortyzowane przy zastosowaniu metody liniowej
 • Zwiększenia oraz zmniejszenia stawek amortyzacyjnych nie wystąpiły.
 • Amortyzacja naliczana jest zgodnie z prawem podatkowym.
 • Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2016

 1. 1.Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo- brak
 2. -zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych -brak
 3. 2.Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii- brak
 4. 3. Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego, wycenia aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
 5. 4.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną
  i nieodpłatną,

a. Przychody z działalności statutowej

379029

Składki brutto określone statutem

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

59533

Dotacja

0,00

Darowizny

319496

Wpłaty z 1% podatku

0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

Sprzedaż usług szkoleniowych

0,00

Pozostałe przychody określone statutem

0,00

 1. 4. Na aktywa składają się:
 2. -środki pieniężne w gotówce w kwocie 2 553,80 pln,
 3. -środki pieniężne na rachunkach bankowych- konto złotówkowe- 49 670,42 pln,
 4. -środki pieniężne na rachunkach bankowych- konta walutowe- 240 352,60 pln.
 5. 5.Na pasywa przypadają:
 6. – kapitał (fundusz) własny w kwocie 292 576,78 pln,
 7. -zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 0,04 pln.

………………………………………….. ……………………………………………………

Chowaniec Stasińska Anna – prezes Kula Anna – członek zarządu

 

 

…………………………………………………………

Karpiel Jan – członek zarządu